Informació Legal

Dades identificatives

En compliment del que s'estableix en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem del següent:

- Marc Quintas es dedica a la prestació de serveis d'assessorament jurídic.

- Marc Quintas, amb DNI: 52216222N, es domicilia en Plaça Mediterrania, 2, 08800 Vilanova i la Geltrú i és el titular i l'encarregat de l'explotació, gestió i funcionament del lloc web https://www.salamediadora.com/ (d'ara endavant, la Web). La nostra adreça d'email de contacte és info@salamediadora.com

Usuaris

L'accés i/o ús de la Web atribueix la condició d'usuari de la mateixa (d'ara endavant, l'Usuari) que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions d'ús descrites en aquest Avís Legal (d'ara endavant, les Condicions d'Ús) sense cap reserva. Per això, es recomana que l'Usuari llegeixi detingudament les Condicions d'Ús cada vegada que vulgui accedir i fer ús de la Web, ja que tals Condicions d'Ús poden sofrir modificacions. Tots els Usuaris de la Web poden imprimir o guardar en format electrònic les presents Condicions d'Ús. 

Les Condicions d'Ús s'aplicaran a tots els Usuaris de la Web, amb independència que siguin Usuaris particulars o professionals.

Ús de la Web

La Web proporciona accés a multitud d'informacions, serveis i/o dades (d'ara endavant, "els Continguts"), pertanyents a Marc Quintas o a tercers. L'Usuari assumeix tota la responsabilitat de l'ús que realitzi de la Web, la qual cosa s'estén i inclou, però no es limita, a la mera navegació, l'accés, ús i descàrrega de Continguts. 

Ni els Continguts ni cap element de la Web constitueixen, ni poden ni han d'interpretar-se com, assessorament legal o jurídic de cap mena, ni poden de cap manera substituir el degut assessorament legal. L'accés a la Web i als seus Continguts no implica l'establiment d'una relació de prestació de serveis entre l'Usuari i Marc Quintas, ni l'acceptació per part de Marc Quintas de cap encàrrec professional. La Web i els seus Continguts tenen caràcter merament informatiu i l'Usuari haurà de tenir en compte que tals Continguts és possible que no reflecteixin una situació actualitzada de la matèria de la qual tracten des del punt de vista legislatiu i/o jurisprudencial.

L'Usuari es compromet a fer un ús correcte, licito i adequat de la Web i els Continguts i haurà d'abstenir-se de realitzar qualsevol acció o activitat il·lícita, incorrecta, inadequada, contrària a la bona fe, la moral, els bons costums, drets fonamentals i llibertats públiques i/o l'ordre públic o que de qualsevol altra manera sigui perjudicial per a la Web i/o Marc Quintas, i en particular s'abstindrà d'i no realitzarà cap de les conductes, accions i activitats que amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu es llisten a continuació:

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Marc Quintas, dels seus proveïdors o de qualssevol altres terceres persones, introduir o difondre virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats i qualssevol altres.

- Accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic i/o dades de Marc Quintas.

- Emprar, incloure, vincular i/o de qualsevol manera usar la Web i/o qualsevol dels seus Continguts i elements en altres llocs web i/o aplicacions i/o suports físics o electrònics de qualsevol índole, sense comptar amb la nostra prèvia autorització expressa i per escrit.

- Crear o de qualsevol manera establir un link, enllaç o enllaç a qualsevol contingut de la Web, sigui com fos el propòsit d'això.

- Realitzar qualsevol acte que suposi una revelació de secrets, vulneració d'obligacions de confidencialitat o infracció de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

- Utilitzar la web per a una finalitat il·lícita o per a qualsevol propòsit no expressament autoritzat per Marc Quintas.

Així mateix, l'Usuari no podrà introduir, mostrar, utilitzar ni incorporar com a activitat empresarial pròpia o de tercers cap dels Continguts inclosos en la Web, ni menys disposar d'aquests. Queda també expressament prohibit l'ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els Usuaris puguin beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de l'explotació no autoritzada de la Web o de qualsevol dels seus Continguts.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, imatges, vídeos, disseny, programari, codi font, forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en la Web són de titularitat de Marc Quintas (per si o com a cessionària o licenciataria) i estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual. L'ús que l'Usuari realitzi de la Web en cap cas i de cap manera li confereix dret de cap índole, si més no de llicència, sobre cap de tals signes i elements.

L'Usuari té prohibida la còpia, compartició, extracció, reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior i de qualsevol dels elements o Continguts de la Web, sigui com fos el mitjà o procés automatitzat o manual que s'empri, sense autorització prèvia, expressa i escrita de Marc Quintas, així com la realització de qualsevol acte que pugui implicar una infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual de Marc Quintas o de tercers.

L'Usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o mal o inutilització de la Web i/o els seus Continguts.

Marc Quintas no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin de la Web, ni de la informació que a través d'elles transmetin a tercers. L'ús dels Continguts que pugui fer l'Usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'Usuari. Marc Quintas declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als Usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers, així com per la presència de virus o altres codis maliciosos que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris o de tercers. 

Marc Quintas es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes en cas d'incompliment de qualsevol de les disposicions anteriors.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Marc Quintas ha adoptat les mesures que, dins de les seves possibilitats i d'acord amb l'estat de la tecnologia actual, permetin el correcte funcionament de la Web, així com l'absència de virus i components nocius. Això, no obstant això, malgrat les mesures de seguretat adoptades, Marc Quintas no pot garantir l'absència de virus o altres elements que poguessin danyar o alterar el sistema informàtic de l'Usuari, ni assumeix responsabilitat alguna derivada d'això.

En cap cas Marc Quintas es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que potser s'ocasionessin, entre altres, per: (i) el mal o indegut ús de la Web i/o els seus Continguts per part dels seus Usuaris; (ii) la falta de continuïtat i disponibilitat dels Continguts de la Web així com els retards o fallades que es produïssin en l'accés a aquests; (iii) la presència de virus i/o altres components nocius en la Web i/o en els servidors; (iv) l'exactitud i/o actualització dels Continguts, textos, enllaços o qualssevol altres elements incorporats en la Web; (v) els continguts i/o serveis prestats per altres pàgines web a les quals l'Usuari pugui tenir accés des de la Web; (vaig veure) l'accés no autoritzat i l'alteració de les dades emmagatzemades i transmeses a través de la Web i (vii) la vulneració dels sistemes de seguretat albergats i/o inserits a través de la Web.