Política de Privacitat

La visita al lloc web https://www.salamediadora.com/ (d'ara endavant, la Web) no implica que l'usuari de la mateixa (d'ara endavant, l'Usuari) estigui obligat a facilitar cap informació ni dada de caràcter personal. En el cas que l'Usuari faciliti dades de caràcter personal a través de la Web, els mateixos seran tractats amb subjecció al que s'estableix en la normativa sobre protecció de dades aplicable a cada moment.

El responsable del tractament de les dades que Vostè ens proporciona és Marc Quintas, domiciliat en Plaça Mediterrania, 2, 08800 Vilanova i la Geltrú, amb DNI: 52216222N i adreça de correu electrònic info@salamediadora.com.

Les dades de caràcter personal que Vostè ens faciliti a través de la Web seran tractats amb les següents finalitats:

1. Gestionar i atendre les seves peticions, consultes, sol·licituds d'informació, de serveis i pressupostos i qualssevol altres preguntes que ens realitzi i en general, gestionar la seva relació amb Marc Quintas.

2. Gestionar sol·licituds d'ocupació que ens pugui realitzar.

3. Remetre-li novetats, newsletters, informacions d'esdeveniments, publicacions i/o notícies sobre la nostra signatura o sobre qüestions jurídiques, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà sempre que Vostè el consenti, sense perjudici del que s'estableix en l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, així com gestionar la seva assistència a tals esdeveniments. Tal consentiment podrà Vostè posteriorment revocar-ho en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita remesa al correu electrònic info@salamediadora.com.

La base jurídica del tractament és el consentiment que Vostè ens presta per al tractament de les seves dades personals així com l'interès legítim en el manteniment de la nostra relació amb Vostè i en l'enviament de les informacions a què es refereix l'apartat 3 anterior. Aquest consentiment podrà Vostè retirar-ho en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Tot això sense perjudici d'aquells casos en què el tractament sigui necessari per a l'execució d'un contracte amb Vostè o per al compliment d'una obligació legal.

Les seves dades es conservaran en funció de la finalitat del tractament que fem dels mateixos d'acord amb el següent:

- En el cas 1 anterior, durant el temps necessari per a donar resposta a les seves peticions, consultes, sol·licituds d'informació, pressupostos o preguntes, i en el cas que Vostè estableixi en algun moment una relació contractual amb la nostra empresa, durant tot el temps que duri la mateixa;

- En el cas 2 anterior, durant el termini màxim d'1 any des de la recepció de la sol·licitud d'ocupació o del seu CV;

- En el cas 3 anterior, fins que Vostè revoqui el seu consentiment;

després de la qual cosa les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la relació establerta.

Se l'informa així mateix que té Vostè el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Així mateix l'informem que respecte a tals dades, Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat prevists en els articles 15 a 22 del Reglament UE 2016/679 de 27 d'abril en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant un escrit dirigit a Marc Quintas, domiciliat en Plaça Mediterrania, 2, 08800 Vilanova i la Geltrú, amb DNI: 52216222N o bé a través del correu electrònic info@salamediadora.com.

L'Usuari garanteix la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que ens proporcioni i s'obliga a notificar-nos qualsevol canvi que es produís en aquests. Així mateix, en cas que l'Usuari ens proporcioni dades de caràcter personal de tercers, ens manifesta i garanteix que ha informat dita tercera sobre aquest tema així com dels termes d'aquesta Política de Privacitat. L'Usuari respondrà de quants danys i perjudicis poguessin irrogar-se en cas d'infringir tals manifestacions i garanties.